infostabil > fritid.* > fritid.motorcykel

Tage (06.02.2005, 12:30)
Hej! er der nogen der ved om der er en fast afstand mellem blinklys, evt.
højde fra grund og hvad der ellers er af regler.

Tage
Jan (06.02.2005, 12:51)
"Tage" <tags> skrev i en meddelelse
news:4c82
> Hej! er der nogen der ved om der er en fast afstand mellem blinklys, evt.
> højde fra grund og hvad der ellers er af regler.
> Tage


Her er reglerne, nederst i afsnittet står regler for tohjulede kørertøjer, i
starten er de generelle bestemmelser som også skal overholdes af tohjulede
kørertøjer.
Der er dog nogle regler om motorcyklens alder, hvor den kan være fritaget
for blinklys.

Jan

GENERELLE BESTEMMELSER

(1) Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til

signalgivning.

(2) Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og

lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets

midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.

Enkelt stoplygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i
længderetningen.

Detailforskrifter for køretøjer 2004 77

(3) Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

6.04.002 RETNINGSVISERBLINKLYGTER (FORBLINKLYGTER,

BAGBLINKLYGTER OG SIDEBLINKLYGTER)

(1) Retningsviserblinklygte:

a) Skal afgive lys af gul farve.

b) Skal være tydeligt synlig i sollys.

c) Skal fungere uafhængigt af andre lygter.

d) Skal være tilsluttet kontrolanordning, såfremt lygten ikke kan

ses direkte af føreren.

- Kontrolanordningen skal give lys- og/eller lydsignal.

- Lyssignal skal blinke, og i tilfælde af fejl ved blinklygter skal

det slukkes, lyse konstant eller ændre frekvensen væsentligt.

- Lydsignal skal kunne høres tydeligt, og i tilfælde af fejl ved

blinklygter skal frekvensen ændres væsentligt.

- Kontrolanordningen skal dog ikke angive fejl ved supplerende,

ikke-påbudte blinklygter, sideblinklygter eller bagblinklygter

på påhængskøretøj efter personbil M1 eller varebil N1.

e) Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.

Afstanden mellem blinklygter foran eller bagpå køretøjet skal

være mindst 600 mm.

f) Skal være anbragt mindst 350 mm - sideblinklygter dog mindst

400 mm - og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets

form gør det påkrævet, kan for- og bagblinklygter anbringes i en

højde af indtil 2100 mm og sideblinklygter i en højde af indtil

2300 mm over vejbanen.

g) Skal være synlig mindst 15° over og under vandret. Vinklen under

vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen

er mindre end 750 mm. Sideblinklygte, der er anbragt mindre

end 750 mm over vejbanen, skal ikke være synlig under

vandret. For- og bagblinklygte skal være synlig mindst 80° udad

og 45° indad, og sideblinklygte mellem 5° og 60° bagud.

(2) Forblinklygte skal være anbragt i en sådan afstand fra nærlyslygte

og tågeforlygte eller have en sådan lysstyrke, at blinklygten er tydelig

synlig, når nærlyslygten og tågeforlygten er tændt.

(3) Forblinklygte og sideblinklygte kan være sammenbygget, for så

vidt kravene til hver af lygterne er opfyldt.

(4) Retningsviserblinklygter i samme side skal lyse samtidigt. Såfremt

et køretøj i hver side er forsynet med to forblinklygter, to sideblinklygter

eller to eller tre bagblinklygter, og disse er anbragt over hinanden,

kan de blinke enten samtidig eller skiftevis (alternerende

blinklygter).

(5) Den lodrette afstand mellem blinklygter, der blinker skiftevis
(alternerende),

skal være mindst 200 mm.

(6) Afstanden fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet må ikke

overstige 1,8 m. Denne afstand kan dog forøges til 2,5 m, såfremt

det er nødvendigt af hensyn til bestemmelsen om synlighed i pkt.

6.04.002 (1) g).

Detailforskrifter for køretøjer 2004 78

(7) Blinkfrekvensen skal være mellem 60 og 120 blink pr. minut. Lysog

mørkeperioder skal være tydeligt adskilte.

(8) Supplerende, ikke-påbudt retningsviserblinklygte skal ikke opfylde

bestemmelserne om afstand fra køretøjets yderste kant, højde

over vejbanen, synlighedsvinkler og afstand fra sideblinklygte til

forreste punkt på køretøjet.

To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en forblinklygte og en

bagblinklygte i hver side.

For disse blinklygter gælder,

a) at afstanden mellem forblinklygterne skal være mindst 240 mm,

b) at afstanden mellem bagblinklygterne skal være mindst 180

mm,

c) at bagblinklygterne ikke må være anbragt mere end 400 mm

foran motorcyklens bageste punkt, og

d) at blinklygterne skal være synlige mindst 20° indad.
Hekto (06.02.2005, 12:58)
Tage wrote:
> Hej! er der nogen der ved om der er en fast afstand mellem blinklys, evt.
> højde fra grund og hvad der ellers er af regler.
> Tage
>Min. 180mm, vandret og symetrisk.

Retsen kan man fine på færdselsstyrelsens hjemmeside.
Tage (06.02.2005, 16:02)
Tak for hjælpen
Tage

"Jan" <SPAMa45> skrev i en meddelelse
news:db0f
[..]
Lignende emner