infostabil > videnskab.* > videnskab.jura

Allan F (09.06.2008, 18:05)
Er det socialt bedrageri (dvs. strafbart og tilbagebetalingspligtigt) at
modtage sygedagpenge, mens man afsoner fængselsstraf?

Allan F
Kent Oldhøj (10.06.2008, 01:18)
"Allan F" <A_Folmer> wrote in
news:b4ee6$484d54f3$55da9a39$21773:

> Er det socialt bedrageri (dvs. strafbart og tilbagebetalingspligtigt)
> at modtage sygedagpenge, mens man afsoner fængselsstraf?


Ja.

Lov om sygedagpenge:

Sygedagpenge under frihedsberøvelse mv.

§ 74. Udbetalingen af sygedagpenge ophører for en person, som efter
domstolsafgørelse eller administrativ afgørelse er frihedsberøvet.
Udføres der under frihedsberøvelsen arbejde på det almindelige
arbejdsmarked med tilladelse fra kriminalforsorgen, er der dog ret til
sygedagpenge efter de almindelige regler.

Stk. 2. Kriminalforsorgen skal underrette kommunen, hvis en
sygedagpengemodtager undergives strafafsoning eller andre
frihedsberøvende foranstaltninger, herunder varetægtsfængsling.

74.1 Sygedagpenge under frihedsberøvelse mv.
Der kan ikke ydes sygedagpenge til lønmodtagere, som på grund af
frihedsberøvelse, varetægtsfængsling, fængsel eller anden
foranstaltning, der træder i stedet for straf, f.eks. dom til
indlæggelse til behandling på psykiatrisk hospital eller dertil svarende
institution (behandlingsdom), ikke har arbejde på det almindelige
arbejdsmarked. Personer, der er omfattet af kriminalforsorgens
arbejdstilbud, er ikke omfattet af sygedagpengeloven. En lønmodtager
eller en selvstændig erhvervsdrivende, der udfører arbejde på det
almindelige arbejdsmarked med tilladelse fra kriminalforsorgen, kan dog
opnå ret til sygedagpenge, forudsat at de almindelige betingelser for
retten til sygedagpenge er opfyldt. Når frihedsberøvelsen ophører, skal
kommunen foretage en ny vurdering af, om betingelserne for udbetaling af
sygedagpenge er opfyldt, se under punkt 7.7.
Kim Ludvigsen (10.06.2008, 07:46)
Kent Oldhøj skrev:
> "Allan F" <A_Folmer> wrote
>> Er det socialt bedrageri (dvs. strafbart og tilbagebetalingspligtigt)
>> at modtage sygedagpenge, mens man afsoner fængselsstraf?

> Ja.


Dit svar er ikke helt i overensstemmels med den lov, du citerer:
[..]
Allan F (10.06.2008, 15:31)
"Allan F" <A_Folmer> skrev i en meddelelse
news:1773
> Er det socialt bedrageri (dvs. strafbart og tilbagebetalingspligtigt) at
> modtage sygedagpenge, mens man afsoner fængselsstraf?
> Allan F

Grunden til at jeg spørger er, at jeg bliver sagsøgt af en person, som jeg
skadede da HAN overfaldt mig. Han fik en fængselsdom, jeg fik en betinget
dom uden strafansættelse, grundet at min handling var grænsende til
selvforsvar.

Det er en lang og trist historie.

Ydermere vil jeg vide, om jeg kan få oplysninger om min modparts
gældssanering. Det var jo sjovest, hvis den ikke var gået endeligt igennem,
hvis jeg en dag bliver nødt til at betale ham noget erstatning. Jeg har søgt
på statstidende.dk, og her står der ikke noget mere. For 2 år 4 mdr siden
stod der noget med indledende møde eller lignende.

Jeg har selv lidt et tab (tabt arbejdsfortjeneste) pga. overfaldet, men jeg
har valgt ikke at køre en sag mod min overfaldsmand, da han intet ejer, og
næppe kommer til det.

Ja, jeg har hyret en advokat. Men jeg vil helst have så mange "skud i
bøssen" som muligt, så min modparts glæde af en evt. erstatning bliver
minimal.

TIA

Allan F
Lignende emner